A Magyarok Szövetsége Etikai Kódexe

Rendszerszemléletében elsődleges és meghatározó:

Az egyezőségek keresése, a különbözőségek kiemelése helyett.

A magyar ember büszke a múltjára és felnéz őseire

A Magyarok Szövetsége, tagjai számára olyan elvárásokat kíván megfogalmazni, mely egy alapvető értékrend és gondolkodásmód alapján a magyar emberek és a környezete számára élhető életminőségeket biztosít. (1. sz. melléklet)

Az Etikai Kódex létrehozásának feltétele, annak az értékrendnek a kialakítása, amely alapját képezi a kialakítandó jogrendszernek, melynek keretében a törvények létrehozása történik meg.

Ezen érték- és eszmerendszeren alapuló törvénytisztelet, minden ember számára kötelező érvényű.

Az értékrend kialakítása abból a világlátásból és életszemléletből fakad, amelyet az abban résztvevő emberek elfogadnak.

Ennek az elfogadásnak a lelki és szellemi irányultságát foglalja keretekbe az értékrend.
Az itt meghatározott feltételek a megtartását és folyamatos alkalmazását vállalja az, aki ennek részese kíván lenni.

Az erkölcs és etika, mindig az aktuális társadalmi rendszer általános értékrendjétől függ, annak gondolkodásmódjából fakad, és annak a függvénye.
Hogyan gondolkodik, érez és viselkedik, egy társadalom, bizonyos szinteken. Hogyan gondolkodik az egységről, a környező világról, az embertársi viszonyokról és az emberek - mint a rendszer alapját képező minőség - életéről.

Etikai és erkölcsi változás időszakát - vagyis gondolkodásmód (paradigma) váltás időszakát éljük. Minden érdekcsoport másként fogalmazza meg etikai kódexét, más és más elsődlegességeket határoz és jelöl meg.

Az a szemlélet-, érték- és eszmerendszer, amely magában foglalja a jogrendszert, minősíti azt a társadalmat, mely létrehozza azt. Ezért fontos, hogy az Etikai Kódex, milyen erkölcsi és világszemléleti alapon áll.

Hatása van, - visszahat - az adott társadalmi rendszerre, és a társadalmat alkotó emberek gondolkodásmódjára.

A magyar erkölcsiséget a hétköznapi életben és a nemzet vezetésének legfelsőbb szintjén a Magyar Szent Korona értékrendje testesíti meg.
Erkölcsi szabályrendszer azoknak a viselkedéseknek az összessége, melyek a társadalom egészséges életéhez szükségesek.

A szakrális rendszer az egyetemes szellemi és emberi elv alapján, mindenkor a szentséget tekintette alapnak.
A jogrendet bizonyos értelemben, felülírja és finomítja az, az erkölcsi szemlélet, amelynek megfogalmazása - jogszerű, de nem etikus.
Az a jogszerűség, amely mások számára jelentős korlátozással, vagy hátrányokkal jár, az nem etikus és nem erkölcsös.

Az ember, mint gondolataival, érzéseivel és cselekedeteivel értékeket teremtő és társadalmi folyamatokat elindító és végrehajtó egység, - része a világegyetemnek, hat arra és az visszahat rá.

Az ember méltósága, mint a társadalmat alkotó legkisebb teremtő egység, létrehozza és generálja a társadalmi folyamatokat.

Az értékrend kialakítását, a magasabb szintű eszmerendszert, az erkölcsi felfogást és tartást a Szent Korona tan egysége, értékrendje és annak feltételrendszere határozza meg.
Ez adja alapját annak a jogrendnek, mely kereteket szab, a társadalom mozgásának.

Alapértékeink, elveink:

- A Szent Korona tan (2. sz. melléklet) rendjén alapuló kötelezettségek és ehhez fűződő
jogok megtartása és ennek büszke, és kompromisszumok nélküli teljesítése
- A Szent Korona intézménye, tagjai számára a szabadságjogokat, a
méltányosságot, és az igazságos jogbiztonságot jelenti, lehetővé téve nemzetiségek békés egymás mellett élését.
- A teremtő munka,
a kimondott szó
és az igazság becsülete.
- A család egységének fenntartása, mint a társadalmi közösség legkisebb
szerves egysége, amely továbbviszi a fejlődést. Az Apa (a férfi, mint kiáradó, teremtő), az Anya, (a nő, mint befogadó és létrehozója a teremtésnek) és a Gyermek (a fiú és a leány, a tapasztalatok birtokosa), a fejlődés továbbvivője
- A „jó" és „rossz" fogalmának visszaállítása. (3. sz. melléklet)
Úgy teljesítsük ki lehetőségeinket, hogy környezetünk kiteljesedésével is törődünk
Döntéseinkben és cselekedeteinkben a mindenki számára elfogadható megoldást keressük. Legyen elfogadható - nekem, családomnak, környezetemnek, nemzetemnek és a Föld lakóinak

Hitrendszerünk

Fontos, elengedhetetlen és megkerülhetetlen kérdés a hit kérdése.

Minden olyan hitrendszer, amely kirekesztő, mások kizárását követeli meg, és tartatja be tagjaival, az nem szolgálja a harmonikus fejlődést, hanem az ellentétek kiemelésével és kiélezésével a visszafejlődés része.

Hitrendszerünk gyökereinek alapjait, a csángó magyar közösségek képviselik, mely hitrendszer a Szentháromság - az Atya, az Anya és a Fiú (gyermek) - egysége.
Ez az egységes rendszer megfelel a jelenlegi hitrendszeri alapoknak és egyezik, a jelenlegi kvantumfizikai kutatásokkal is (a megnyilvánult és a meg nem nyilvánult részek összhangja és harmóniája).

Célkitűzéseink

- A Föld, mint környezetünk és életterünk védelme és tiszteletben tartása.
- Az egészséges társadalom létrehozásához és fejlesztéséhez való hozzájárulás
- A kozmológiai alapokon nyugvó felelősség és tevékenység kifejtése a tudás átadása és a tanulás folyamatának szem előtt tartása.
- Az ember szűkebb és tágabb környezetével - magával a világegyetemmel - való harmonikus együttélés feltételeinek megteremtése
- A munka - mint minden tevékenység alapja - elsődlegességének és elismerésének, a teremtés és az értékek megteremtésének alapja.
- A Magyarok Szövetsége „Céljaink" 21 pontja (4. sz. melléklet)

Értékeink - a Szent Korona értékrendjének megfelelően

- A faji vagy etnikai hovatartozás, vallás, nyelv, nemzetiség, nem és háttér terén tapasztalt kulturális sokféleség tiszteletben tartása
- Az egyének és a képességeik és adottságaik közötti különbségek tiszteletben tartása
- A különböző nézetek és vélemények tiszteletben tartása

Küldetésünk

- Az életterünkről és embertársainkról való előrelátó gondoskodás és cselekvés
- Az önelégültség kerülése, alázat a természet és a környezettel való kapcsolatunkban.
- A teremtett világban, a teremtés folyamatának kozmológiai elvek alapján történő működtetetésének, helyreállítása
- Teremtő tevékenységünk folyamatos tökéletesítése, életünk minden területén, csoportosan és egyénileg egyaránt.
- A magyar köztudatba és életvitelbe újból bevinni a Hunor-Magyar, egymást segítő erkölcsiség hagyományát.
- Minden mindennel összefügg, így a természettel összhangban, a tájat építve, az
erőforrásokat használva, de nem kihasználva, az emberi kapcsolatokban az egyenlőség és a szeretet erkölcsi parancsainak érvényesítésével újjáépíteni gazdasági, természeti és társadalmi életterünket. ( MSz Kiskáté )
- Az erkölcsös gondolkodást és cselekedetet a mindennapok tudatos gyakorlatává kell tenni
- A magyar erkölcsiséget a vezetés legfelsőbb szintjén a Magyar Szent Korona testesíti meg, miáltal a minta, kötelező a hierarchia minden alsóbb szintjén is
- Tudatosítani a jóban fejlődés lehetőségét a vétkek folyamatos felszámolásával és az erények tudatos gyakorlásával
- Világossá tenni a jóvá válás útját: beismerés, jóvátétel, önjavulás és erkölcsi értelemben, csak ezt követően jöhet a feloldozás, a megbocsátás.
- Erkölcsi elemzések tanítása, hogy korán megismerhessék és
felismerhessék az ebből származó felelősség kérdését és annak fontosságát a társadalmi rend minden szintjén

Önismeret, önvizsgálat:

Minden döntést hasson át az a tudat, hogy a gondolat, a szó és cselekedet, a környezetet és az élhető világot teremti meg.
(A világ, amelyben élünk, mentális építmény. „ Einstein")
Úgy teljesítjük ki lehetőségeinket, hogy más kiteljesedésével is törődünk

Kötelezettségek és jogok

Először a kötelezettségeket helyezzük előtérbe, majd az ebből fakadó jogok következhetnek.

Kötelezettségünk a munkavégzés, melyet követhet a jog, vagy részesedési rendszer, amelykért javakat kapunk. „Az én Atyám mindig munkálkodik"
Mindig hozzá kell adnom, hozzá kell tennem, a közösség tevékenységéhez azt, amellyel én rendelkezem, amelyet én birtoklok, a saját testi erőm, gondolataim és lelkületem szerint.
Ennek alapján kapok vissza javakat, mellyel újra felépítem magam - kiteljesedem - és újra tudok hozzátenni értékeket a fejlődéshez

Mellérendeltség

A személyek és közösségek az egymás közti kapcsolatokban egyenrangúan, mellérendelten, és nem alá-, fölérendeltségi viszonyban helyezkednek el.

Egészséges fejlődés

A Magyarok Szövetségének tagjai az egyezőségek keresését és kiemelését tartja legfontosabbnak a különbözőségek hangsúlyozásával ellentétben.


RÉSZLETES SZABÁLYOK

Az Etikai Kódexben összefoglalt normarendszer betartását alapvetően az Magyarok Szövetsége tagjainak és szervezeteinek kultúrája, morálja, szakmai- és emberi lelkiismerete valósítja meg.

Szükséges összefoglalni és meghatározni mindazon magatartási és viselkedési normákat, amelyek:

- segítséget nyújtanak a helyes döntések, állásfoglalások kialakításához, az érintettek és a szervezetek eredményes működésének biztosításához
- megfelelő támpontokat, útmutatásokat adnak a tagoknak és vezetőiknek az etikailag kifogásolható magatartások felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez és minősítéséhez
- morális alapot kínálnak a tevékenység ellátásához, a hivatástudat, a segítőkészség, a szövetségi kötődés kialakulásához, illetve elmélyítéséhez
- tartalmazzák mindazon előírásokat, követelményeket, amelyek mértékül szolgálnak az érintettek számára munkahelyi és egyéb kapcsolatrendszerük működtetéséhez, továbbá a munkahelyen és a magánéletben elvárható életvitel kialakításához, problémáik megoldásához. ill. konfliktusaik kezeléséhez;
- védelmet biztosítanak minden normakövető számára, illetve hozzájárulnak az emberi méltóság megőrzéséhez és kifejtéséhez.

Az Etikai Kódex tartalmát meghatározó alapértékek, elvárások

A magyar állampolgárok szolgálata, a tisztesség követelménye, minőségi munkavégzés, felelősségvállalás
Elkötelezettség, megbízhatóság, a társadalmi elfogadottság erősítése
Együttműködés, kiszámíthatóság, motiváltság, a közösségi szellem erősítése, törődés a munkatársakkal

Általános magatartási követelmények a Szövetség tagjaival szemben

Pártatlanul, előítéletektől mentesen és részrehajlás nélkül, ill. úgy járjanak el, hogy tevékenységük alkalmas legyen a Szövetség céljainak, törekvéseinek meggyőző, eredményes képviseletére, hitelességének erősítésére és védelmére

Vállalásaikban, esküjükben, fogadalmukban, vállaltakat tartsák be, vezetőiknek, elöljáróiknak és munkatársaiknak adják meg az őket megillető tiszteletet, a kapott feladatokat és kéréseket maradéktalanul, legjobb tudásuk szerint hajtsák végre, valamint ezek betartását egymástól is követeljék meg;

Beosztásra való tekintet nélkül lépjenek fel az Etikai Kódexbe ütköző magatartásokkal szemben

A vezetők által elmulasztott egyértelmű feladat-meghatározás hiányában, valamint az előre nem látható, váratlan helyzetekben is, felelősségteljesen, ésszerűen, kezdeményezően és a tisztesség, a gondosság és a jóhiszeműség szerint önállóan járjanak el

Legyenek tudatában társadalmi szerepük, elvégzendő feladataik fontosságának, felelősségük súlyának. Tekintsék tevékenységüket olyan hivatásnak, amely nélkülözhetetlen segítséget nyújt mind az egyéneknek, mind a társadalom egészének

Kötelesek ismerni a tevékenységüket érintő szabályokat, valamint a Szövetség belső rendelkezéseit. Folyamatosan törekedjen a korszerű ismeretek elsajátítására, megőrzésére és gyarapítására. Feladatellátásuk során ezek felhasználásával, legjobb tudásuk szerint járjanak el

Tanúsítsanak kellő figyelmet, udvariasságot és tiszteletet mások iránt. Adják meg a bizalmat és szolgáljanak rá mások bizalmára. A legkiélezettebb helyzetekben is tanúsítsanak önmérsékletet, tartózkodjanak az indulatos megnyilvánulásoktól, a szükségtelen erőszak alkalmazásától és a konfliktushelyzetek kiélezésétől

Ne hozzák embertársaikat szükségtelenül kellemetlen, megalázó vagy méltatlan helyzetbe. Kerüljék a személyeskedést, az intrikus magatartást, mások becsmérlését, lejáratását.

Tartsák tiszteletben az emberi jogokat és következetesen követeljék meg kötelezettségeik betartását, továbbá tartsanak be és tartassanak be minden olyan a Szövetség alapjogaiban is szereplő előírást, amely egyenlő esélyeket biztosít valamennyi polgár számára.

Ne sértsék meg a pártsemleges tevékenységhez fűződő társadalmi elvárásokat. Tevékenységeik, vagy azok elmulasztása, elhanyagolása közvetve sem szolgálhat párt- vagy csoportérdekeket.

Környezetükben tartsanak rendet és tisztaságot. Tekintsék személyes ügyüknek önmaguk és munkatársaik egészségének, biztonságának, valamint az élő és a természetes környezet állapotának megóvását, védelmét

Alkoholfogyasztással járó fogadások, rendezvények, ünnepélyek során, valamint egyéb magánjellegű nyilvános összejövetelek alkalmával fokozott körültekintéssel és előrelátással járjanak el annak érdekében, hogy alkoholos állapotuk és annak következtében tanúsított magatartásuk ne válhasson kritika tárgyává;

Szolgálatban, illetve szolgálati helyen a legcsekélyebb mértékben sem fogyaszthatnak olyan szert vagy gyógyszert, amely szolgálati tevékenységüket negatívan befolyásolja, annak ellátását lehetetlenné teszi. Amennyiben egészségi állapotuk megköveteli, hogy a szolgálatellátásukat akadályozó szert, gyógyszert szedjenek, azt vezetőjüknek haladéktalanul jelentsék.

A Szövetségben létrejött kapcsolataikban

Törekedjenek az együttműködésre, a problémák közös megoldására, egymás, ill. a szolgálat érdekeinek figyelembevételére, a konfliktusok elkerülésére, valamint a szükséges segítségnyújtás megadására;

Az egymás közötti hivatalos és nem hivatalos érintkezéseiket a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló magatartás jellemezze. E kapcsolat és kommunikáció megszakadása, vagy annak működési zavarai esetén törekedjenek az elvárható állapot helyreállítására

Munkájukkal, magatartásukkal összefüggő jogi, szakmai és egyéb problémáikat, ellentéteiket igyekezzenek minden esetben és a kellő időben egymással tisztázni. Ennek eredménytelenségekor - lehetőség szerint a másik fél jelenlétében - tájékoztassák vezetőjüket a történtekről és kérjék közreműködését az ellentét feloldásában

Ne követeljenek maguknak az elfogadott és a szabályozott mértéken túl kedvezményeket, előjogokat, illetve utasítsák vissza az ilyen felajánlásokat

Ügyeljenek egymás tekintélyének, emberi és szakmai tisztességének megóvására. :Az alaptalanul megrágalmazott munkatársuk védelmében - kivétel nélkül - lépjenek fel

Viseljék a felelősséget esetleges rossz, vagy helytelen döntéseikért, intézkedéseikért.

Tegyenek meg mindent azok jogszerű és szakmailag is megfelelő kijavítása, helyrehozása érdekében. A vezetőik és munkatársaik részéről érkező jogos kritikát fogadják jobbító szándékként és annak megfelelően reagáljanak rá

Mutassanak együttműködési készséget, tanúsítsanak önzetlen segítségnyújtást a Szövetség tagjai sorába lépő embertársainak beilleszkedése érdekében. Az új belépők saját maguk is aktívan vegyenek részt a kölcsönös megismerkedésben

A feladatellátással összefüggő és jelentőséggel bíró egymás közötti megállapodásokat, kötelezettségeket tartsák be. Ezek rendszeres megszegése esetén - az illetékes vezetők felé eljárva - tegyenek meg mindent betartásuk érdekében

Az eredményes munkavégzéshez szükséges információk, megfelelő időben történő biztosítása, a közreműködők és érdekeltek számára

Kövessenek el mindent a közös eredmények eléréséért, a csoportmunka hatékonyabbá tételéért. Ne kezdeményezzenek versenyt, felesleges rivalizálást - személyek, ill. szervezeti egységek között - ott, ahol előnyösebb lenne a kölcsönös összefogás és a segítségnyújtás.

Vezetőkkel való kapcsolattartás

Kérjék ki vezetőik tanácsát, támaszkodjanak szakmai és emberi tapasztalataikra, segítségükre, ha feladataik ellátása nehézségekbe ütközik

Vezetőikkel történt megbeszéléseik, ill. azok tájékoztatása során legyenek őszinték, törekedjenek az egyértelműségre

Abban az esetben, ha vezetőjük az aktuális feladatok, problémák megvitatása érdekében megbeszélést hív össze, akkor aktívan, szakmai tudásuk legjavát nyújtva segítsék elő a konzultáció eredményességét, a szükséges megoldások megtalálását;

Munkavégzésük ellenőrzése során teljes körűen informálják vezetőiket, ill. az ellenőrzést végzőket

Az embertársaikkal való érintkezésük során

Törekedjenek a szakszerűség, a tárgyszerűség, a pontosság, a gyorsaság és a határidők betartására. Legyenek udvariasak, türelmesek, részrehajlástól és előítéletektől mentesek, ugyanakkor következetesek és határozottak. Tevékenységük során érvényesüljön a segítő jelleg, kapjon megfelelő hangsúlyt a közös érdek szolgálata

A rendelkezések által biztosított hatáskörükkel, befolyásukkal semmilyen körülmények között ne éljenek vissza. Törekedjenek az emberek gondjainak, problémáinak megoldására. Részükre pontos, ill. korrekt információkat, útmutatásokat adják meg. Mellőzzék a kioktatást, tekintsék embertársaikat egyenrangú feleknek, törekedjenek a kölcsönös bizalom megteremtésére. Az embertársaiknak tett ígéreteiket - ha ezt indokolható körülmény nem akadályozza - tartsák be

Ha meghaladja hatáskörüket az adott ügy, nyújtsanak pontos információt a megoldás lehetőségeiről, és a teendőkről. Kizárólag csak olyan kötelezettségeket vállaljanak fel, amelyek hatáskörüknek, illetékességüknek megfelelnek, és amelyeket teljesíteni is tudnak, mivel személyes felelősséggel tartoznak tetteikért

A szolgálatot ellátók, kötelesek pontos és alapos ismeretekkel rendelkezni a szolgálati titok köréről, és az azokra vonatkozó titokvédelmi rendelkezésekről. E szabályokat szolgálatban és azon kívül kötelesek betartani és betartatni. Az érintettek által vezetett, illetve munkájuk során számukra hozzáférhetővé tett nyilvántartások adatait csak a meghatározott célra és módon használhatják fel. Titoktartási kötelezettségük kiterjed minden olyan ismeretanyagra, amelyek szolgálati tevékenységük során jutott a tudomásukra. A tudomásukra jutott bármilyen információt kötelesek bizalmasan kezelni, saját vagy más részére előny megszerzésére, illetve ellentételezésére nem használhatják fel és a felhasználás látszatát is kötelesek kerülni. Nyilvánosan közzétett, ill. megjelenő publikációikban, előadásaik, közszerepléseik alkalmával, átdolgozott és elváltoztatott formában sem közölhetnek bizalmas információkat vagy erre utaló adatokat

Munkavégzésük, szolgálatuk és eljárásuk során tegyenek eleget annak az elvárásnak, hogy a jogsértő polgárok sem veszíthetik el emberi státuszukat, méltóságukat

Segítő tevékenységük során a korábban eljáró munkatársuk tevékenységét, intézkedését nyilvánosan mások előtt ne kifogásolják, negatív tartalmú megjegyzéseket ne tegyenek.

Magánéletükkel kapcsolatban a Szövetség tagjai

Életvitelükkel vívják ki környezetük tiszteletét és megbecsülését. Ne adjanak okot tisztességükben való kételkedésre, a társadalom rosszallására

Baráti körüket úgy válasszák meg, illetve kapcsolatrendszerüket úgy alakítsák ki, hogy a Szövetségben vállalt kötelezettségeikkel, - esküjükkel - ne kerülhessenek szembe, továbbá ne alakulhasson ki elvtelen, elkötelezettség, függőségi helyzet

Legyenek mindig figyelemmel arra, hogy személyükön, életvitelükön keresztül, az emberek, a Szövetség tevékenységét is - pozitív vagy negatív formában - megítélik

Szabadidejükben ne folytassanak munkájukhoz, szolgálatukhoz méltatlan tevékenységeket;

A szolgálatokat ellátók munkakörükkel, beosztásukkal összefüggő hatalmukat, befolyásukat ne használják fel arra, hogy önmaguk, családjuk, barátaik, ismerőseik, vagy bárki számára különféle előnyöket, elismeréseket követeljenek ki, ill. fogadjanak el;

Tartózkodjanak minden félreérthető és félrevezető, a szolgálati feladataikkal összefüggő - írásban vagy szóban tett - nyilatkozattól és információadástól, a jól értesültség látszatának keltésétől, valamint a belső, szolgálati jellegű nehézségek, problémák, kapcsolatrendszerek, információk, adatok, szükségtelen részletezésétől

Személyes és családi pénzügyeik legyenek rendezettek. Életvitelük álljon összhangban vagyoni, jövedelmi helyzetükkel. Kölcsön felvétele esetén mindenkori jövedelmük és teherbíró képességük alapján vállaljanak anyagi terheket.

A korrupcióval és az ajándékozással összefüggésben a Szövetség tagjai

Ne váljanak kiszolgáltatottá, tartózkodjanak az olyan magatartásformáktól, amelyek alkalmasak a korrupció látszatát kelteni, vagy amelyek arra vezető tevékenység részévé válhatnak. Ennek megfelelően kötelesek minden olyan helyzetet, kapcsolatot elkerülni, amely alkalmas lehet befolyásolástól mentességük megkérdőjelezésére;

Sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadhatnak el és nem kérhetnek olyan juttatást, pénzt, ajándékot vagy előnyt a velük, vagy a Szövetséggel kapcsolatban állóktól, amely alkalmas arra, hogy befolyásolja pártatlanságukat, ítélőképességüket

A társadalmi szokásoknak megfelelően az ünnepek alkalmával az ajándékozásban részesülhetnek. Az ajándékozás mértéke és formája nem lehet alkalmas arra, hogy valamely jogosulatlan döntés, előny, juttatás stb. elérését lehessen attól remélni

A munkatársak az egymás közötti érintkezés során is kötelesek figyelembe venni az ajándékozásra vonatkozó - az előző pontokban megfogalmazott - előírásokat

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban a Magyarok Szövetségének tagjai

Tartózkodjanak attól, hogy a Szövetségben vállalt feladatok ellátásában, szolgálati tevékenységükben, megjelenésükben és megnyilvánulásaikban kifejezésre juttassák párthoz, egyéb politikai szervezethez kötődésüket, szimpátiájukat

Beosztásukat, hatáskörüket saját, családjuk vagy más személy anyagi, egzisztenciális, ill. erkölcsi érdekeiknek előbbre vitelére nem használhatják fel.

A vezetőkkel szemben támasztott különös magatartási követelmények

Az általános magatartási normál: teljesítésén túl, a Magyarok Szövetségének vezető tisztségviselői és elöljárói feladataik ellátása során, a következő különös magatartási követelményeknek is tegyenek eleget:

Az eredményes munkavégzés érdekében

Személyes példamutatásukkal mozdítsák elő, hogy az általuk irányított szervezeti egységekben együttműködő, támogató, konstruktív, jó légkör alakuljon ki, ill. maradjon fenn

Az erőforrások felosztásakor, valamint a feladatok megosztásakor ne éljenek vissza beoszlásukból, ill. hivatalukból származó pozíciójukkal és lehetőségeikkel

A döntések meghozatalához szükséges információkat ismerjék meg. A többi vezetőt és munkatársat - kellő időben és módon - lássák el a munkavégzésükhöz szükséges információkkal. Mellőzzék az érintettek működését kedvezőtlenül befolyásoló információ- visszatartást, elhallgatást vagy esetlegesen a megtévesztésre is alkalmas tájékoztatást

Kizárólag csak olyan feladatokkal bízzák meg a vezetett csoport tagjait, amelyek elvégzése elvárható az illetőtől

A Szövetség tagjai közötti munkamegosztás, valamint a velük és közöttük való együttműködés megszervezésekor törekedjenek az egyenlő terhelés kialakítására

Ösztönözzék a tehetség kibontakoztatását és érvényesülését, továbbá biztosítsák az esélyegyenlőségét.

Az irányítási feladatok ellátása során

A feladatok, megbízások, utasítások kiadásánál - melyek sikeres vagy sikertelen végrehajtásáért a felelősség őket terheli - törekedjenek az egyértelműségre, a tárgyilagosságra és a megfelelő hangnem használatára

Az elvégzendő munka jellegétől, illetve a helyzet adta lehetőségektől függően kérjék ki és vegyék figyelembe munkatársaik véleményét, ötleteit, javaslatait

A vezetői funkciók meghatározott körének delegálásával ösztönözzék munkatársaikat, beosztottaikat arra, hogy aktívan kapcsolódjanak be saját munkájuk tervezésébe és irányításába. Éljenek a kreativitás, az önmegvalósítás és az önkifejezés igényéből származó előnyök tudatos kihasználásával

A munkatársakkal való kapcsolataik során

Magatartásuk a munkában és a magánéletben legyen példamutató, követésre érdemes

Munkatársaikkal szemben mindig olyan hangnemet használjanak. amely alkalmas az elöljárói tekintély fenntartására, de amely nem sérti az emberi méltóságot és önbecsülést

Tanúsítsanak nyitott, tapintatos, türelmes, megértő magatartást munkatársaik szakmai és emberi problémáinak, jelzéseinek és felvetéseinek meghallgatása, illetve megoldása során

Védjék meg társaikat, beosztottaikat a megalapozatlan vádaktól, rágalmaktól. Ilyen esetekben a megvádoltaknak adják meg a védekezés lehetőségét. Amennyiben a vádak beigazolódnak, a szükséges intézkedéseket tegyék meg

A feladatok ellátása során kialakult problémák és konfliktusok feloldásában kellő tapintattal, empátiával és körültekintéssel, de határozottan és késlekedés nélkül járjanak el

Őszinteségükkel, nyíltságukkal járuljanak hozzá szavahihetőségük, hitelességük kialakításához és fenntartásához

A Szövetségben együtt munkálkodó társaikat, ne utasítsák személyes céljaikat, egyéni érdekeiket szolgáló munkavégzésre, tevékenységre

Vegyék figyelembe embertársaik körülményeit, ha váratlan helyzetekben rendkívüli munkavégzésre van szükség. Segítsék a nehézségekkel küszködő társaikat, a feladataik eredményes ellátásában

Tanúsítsanak kellő szociális érzékenységet társaik problémáinak megoldásában. Ismerjék meg és vegyék figyelembe családi, egészségi, anyagi, egzisztenciális és egyéb - emberileg méltányolható - körülményeiket is. Velük kapcsolatban figyeljenek fel minden olyan jelenségre, amelyek indokolatlan életvitel-változásra utalnak. E problémák megszüntetése vagy a gondok enyhítése érdekében tegyenek meg minden tőlük telhetőt

Segítsék a nehézségekkel küzdő társaikat. Lehetőségükön és hatáskörükön belül adjanak meg minden segítséget. Lehetőségeik hiányában kezdeményezzék a rászorulók részére jogi, egészségügyi, szociális, szakmai és egyéb támogatásának biztosítását

Az elöljárók egymás közötti kapcsolataikban legyenek segítőkészek, tartsák tiszteletben egymás hatáskörét. Más szervekkel, szervezetekkel alakítsanak ki korrekt, konstruktív kapcsolatot

A teljesítmény értékelése és elismerése során

A munkavégzéssel összefüggő ellenőrzéseknél, számonkéréseknél, ösztönzéseknél, ill. elismeréseknél legyenek következetesek, reálisak és igazságosak. Értékelésükben. megállapításaik során törekedjenek az objektivitásra és a korrektségre. Véleményüket minden esetben személyesen közöljék.

Azonos szempontok szerint ítéljék meg beosztottaik, segítő munkatársaik munkáját, magatartását, a feladatokhoz való hozzáállását, legyen szó, jutalmazásról, vagy szankciók alkalmazásáról

Tanúsítsanak fokozott figyelmet és törődést a Szövetségbe jelentkezőkkel kapcsolatban. Adjanak meg minden olyan információt számukra, amely korrekt tájékozódást tesz lehetővé és elősegítheti döntésüket, valamint mielőbbi beilleszkedésüket

Tekintsék fontos feladatuknak az új munkatársak bemutatását, munkakörükbe történő bevezetését;


Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a Magyarok Szövetsége minden tagjára.


Az Etikai Kódex érvénybe lépése: 2010 ..................

Záró rendelkezések

Az Etikai Kódex tartalmát valamennyi érintett taggal munkatárssal és szervezettel ismertetni kell

A jelentkezőkkel a Szövetségbe történő belépésük előtt meg kell ismertetni az etikai kódex tartalmát